← Powrót do poprzedniej strony

Warunki Handlowe

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 

Sprzedawca TETRIS Elżbieta Frankiewicz Niwnica 152 48-303 Nysa, REGON 531613378; NIP 753-197-36-21, www.tetris-meble.com, numer telefonu: 77 434 41 46.

Klient/Kupujący – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną.

Konsument – Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

Towary – produkty prezentowane i oferowane przez Sprzedawcę.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Umowa– umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy TETRIS Elżbieta Frankiewicz a Klientem, zawierana na odległość.

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Ogólne warunki sprzedaży


Ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS, regulują zasady zawierania i realizacji sprzedaży towarów  i usług  przez Firmę TETRIS, zwaną dalej „Sprzedawcą” na rzecz podmiotów będących drugą stroną umowy sprzedaży, zwanych dalej „Kupującymi” lub „Kupującym”. OWS to integralna część umowy sprzedaży towarów i usług, zawieranych pomiędzy sprzedającym i kupującym, a jej treść nie może zostać wyłączona lub zmieniona, chyba że Sprzedawca udzieli zgody na piśmie pod rygorem nieważności. Poniższe OWS mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawartych od dnia 10.03.2005, zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

 

Zawarcie umowy 


Do zawarcia umowy dochodzi wówczas, gdy Kupujący złoży pisemne zamówienie, a Sprzedający prześle kupującemu pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pośrednictwem  korespondencji elektronicznej potwierdzonej również telefonicznie. Podczas składania zamówienia Sprzedawca może wymagać od Kupującego przedstawienia kopi następujących dokumentów:

Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

 

Cena


Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.
Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków do kasy lub na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

 

Warunki płatności

 

W terminie 7 (siedmiu) dni od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 40% ustalonej ceny brutto. Zapłata nastąpi na podstawie oferty lub faktury proforma przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pozostała część ceny płatna jest w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania zakupionego towaru. Kwota uiszczonej zaliczki podlegać będzie zaliczeniu na poczet ceny.

 

Zapłata zaliczki oraz ceny powinna być dokonana przez Kupującego gotówką w siedzibie Sprzedającego lub na rachunek bankowy Sprzedawcy: Santander Bank Polska S.A. NRB IBAN: PL 52 1090 2167 0000 0001 3123 5247
Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu.

 

Realizacja zamówienia

Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo ustalany przez strony. W terminie 2 (dwóch) dni przed planowaną dostawą towaru, Sprzedawca ustali z Kupującym –  za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie – datę i przybliżoną godzinę dostarczenia towaru. Jeżeli wystąpią okoliczności niezależne od Sprzedawcy, skutkujące powstaniem opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej terminową realizację zamówienia.

 

Dostawa

 

Dostawa towarów następuje na koszt Kupującego według ustalonej wspólnie stawki, chyba że strony uzgodniły inaczej. O ile nie ustalono warunków wysłania towaru, Sprzedawca wedle własnego wyboru zleci profesjonalnemu podmiotowi transport towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego. Wydanie rzeczy kupującemu ze wszystkimi tego prawnymi konsekwencjami, w tym przejście korzyści i ciężarów związanych z rzeczą następuje w momencie przekazania jej przewoźnikowi. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności za ubytki, zmiany lub uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu. Uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu nie zwalniają Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i nie uprawniają Kupującego do żądania dostarczenia towaru wolnego od usterek lub do żądania zapłaty odszkodowania.

 

Gwarancja

Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany towar  na okres 24  miesięcy od daty wydania towaru W okresie gwarancji Sprzedawca gwarantuje sprawność techniczną towaru. Gwarancja nie obejmuje usterek, wad i uszkodzeń towaru będących następstwem nieprawidłowej eksploatacji, normalnego zużycia towaru. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad fizycznych towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną ujawnione w okresie gwarancji i powstaną z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi pisemnie Sprzedawcy o wadzie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, przy czym powiadomienie musi być w formie elektronicznej.